วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เลือกประกันชีวิตแบบไหนเหมาะกับเราที่สุด

0


เลือกประกันชีวิตแบบไหนเหมาะกับเราที่สุด

(ตอนที่ 1)

การเลือกซื้อสินค้าประกันชีวิตที่ตรงกับความต้องการนั้น เราควรต้องศึกษาแบบประกัน หรือ ลักษณะสำคัญของสินค้า เพราะเมื่อตัดสินใจซื้อแล้วไม่ตรงตามความต้องการ การยกเลิกกรมธรรม์จะทำให้ลูกค้าสูญเสียผลประโยชน์ไปเปล่า ๆ

ดังนั้น ในบทความนี้จะอธิบายให้ทราบว่าประกันชีวิตแต่ละแบบมีความแตกต่างกันอย่างไร โดยขอแบ่งเป็นประเภทดังนี้

1. แบบชั่วระยะเวลา TERM
2. แบบคุ้มครองตลอดชีพ WHOLE LIFE
3. แบบสะสมทรัพย์ SAVING
4. แบบบำนาญ ANNUITY
5. แบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ UNIVERSAL LIFE
6. แบบยูยิตลิงค์ UNIT LINK

จะขอขยายความแต่ละแบบโดยสมมุติตัวอย่างประกอบ ใช้ เพศชาย อายุ 35 ปี มีสุขภาพแข็งแรงปกติ และประกอบอาชีพเสี่ยงภัยปกติ (เช่น เจ้าของกิจการ หรือ พนักงานบริษัท) โดยใช้อัตราเบี้ยประกันของบริษัทประกันชีวิตที่ข้าพเจ้ามีข้อมูลอยู่เพื่อแสดงราคาให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น (เพศ อายุ อาชีพ และสุขภาพมีผลต่อการคำนวณเบี้ยประกัน) ดังนั้นท่านควรขอข้อเสนอราคาจากตัวแทน หรือ ที่ปรึกษาการเงินของท่าน

แบบชั่วระยะเวลา TERM
ส่วนใหญ่ มีให้เลือกระยะเวลาความคุ้มครองและระยะเวลาชำระเบี้ย 5,10,15,20 ปี ซึ่งลักษณะสำคัญคือ
 • เบี้ยประกันถูกที่สุด
 • ความคุ้มครองสูง
 • ไม่มีเงินคืน
 • เมื่อสิ้นสุดสัญญา ไม่ได้รับทุนประกันคืน
 • เป็นเบี้ยประกันแบบจ่ายทิ้ง
 • เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความคุ้มครองสูง ๆ และช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น เช่น เมื่อมีการเปลี่ยนสถานที่ทำงานไปในที่ที่เสี่ยงภัยมากขึ้นเป็นการชั่วคราว หรือต้องเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยขึ้นเป็นระยะเวลาช่วงหนึ่ง
 • หากบริษัทฯ หรือ องค์กรเป็นผู้ชำระเบี้ยประกัน ก็สามารถนำเบี้ยประกันนั้นไปบันทึกเป็นรายจ่ายได้ 
 • สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติม กลุ่มประกันสุขภาพ ชดเชยรายได้ ประกันโรคร้ายแรง ประกันอุบัติเหตุและทุพพลภาพได้
 • เบี้ยประกันสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ หากซื้อแบบ 10 ปีขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท แต่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องชำระเบี้ยสูงสุด 100,000 บาทนะคะ  ลูกค้าควรพิจารณาความจำเป็นเรื่องทุนประกันก่อน ส่วนเบี้ยประกันที่ลดหย่อนได้เป็นเพียงของแถมจากการทำประกันมากกว่าการทำประกันเพื่อการลดหย่อนภาษี  มีลูกค้าหลายท่านเข้าใจเรื่องนี้ผิด ๆ จึงไม่มีทุนประกันตามที่ตนเองต้องการได้

แบบ 5 ปี   5,240 บาท
แบบ 10 ปี  5,130 บาท
แบบ 15 ปี  5,790 บาท
แบบ 20 ปี  6,680 บาท

ข้อควรระวัง คือ เมื่อครบสัญญาหากผู้เอาประกันต้องการความคุ้มครองต่อ โดยต้องเริ่มต้นสัญญาฉบับใหม่ โดยชำระเบี้ยประกันที่อัตราเบี้ยประกันที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากอายุเพิ่มขึ้น และต้องมีการพิจารณาสุขภาพในปัจจุบัน  หากสุขภาพไม่เข้าเกณฑ์การรับประกัน ก็ไม่สามารถซื้อประกันได้อีก  ซึ่งเป็นความเสี่ยงของผู้เอาประกันที่อาจจะไม่สามารถซื้อประกันได้อีก และอีกประการหนึ่ง หากกรมธรรม์ชั่วระยะเวลานี้มีสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแนบอยู่ สัญญาเพิ่มเติมนั้นก็จะสิ้นสุดตามสัญญาหลักด้วย

แบบตลอดชีพ WHOLE LIFE
เป็นแบบประกันที่คุ้มครองผู้เอาประกันตลอดชีพ  ในที่นี้ คำว่า “ตลอดชีพ” จะหมายถึง อายุ 90 หรือ 99 ปี แล้วแต่บริษัทประกัน ซึ่งจะระบุไว้ในสัญญา  เนื่องจากให้ความคุ้มครองยาวนาน จึงเหมาะกับ การแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพต่าง ๆ เพื่อความคุ้มครองต่อเนื่อง
ลักษณะสำคัญของสินค้า
 •  เบี้ยประกันถูก
 • ความคุ้มครองสูง
 • มีมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์ เป็นมูลค่าเพื่อ เวนคืนกรมธรรม์ กู้กรมธรรม์ ขยายระยะเวลา หรือ ใช้เงินสำเร็จ* หมายถึงลูกค้าสามารถยกเลิกสัญญาได้หากไม่มีความจำเป็นเรื่องทุนประกันแล้ว หรืออยากมีความคุ้มครองต่อแต่ไม่ต้องการ หรือไม่สามารถชำระเบี้ยประกันได้ หากท่านมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมจากตัวแทน หรือ ที่ปรึกษาการเงินของท่าน
 •  เมื่อสิ้นสุดสัญญา ได้รับเงินคืนเท่าทุนประกัน หรือ มูลค่าตามที่กรมธรรม์ระบุ
 •  แบ่งเป็น แบบมีเงินปันผล และไม่มีเงินปันผล
 • สามารถเลือกระยะเวลาชำระเบี้ยได้ แบบ 10, 15, 20 ปี หรือ ตลอดชีพ
 • สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ชดเชยรายได้ โรคร้ายแรง อุบัติเหตุ และทุพพลภาพ ได้
 •  ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามประกาศของกรมสรรพากร
ตัวอย่างเบี้ยประกันต่อปี ต่อทุนประกัน 1 ล้านบาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)
แบบคุ้มครองตลอดชีพชำระเบี้ยประกัน 10 ปี ไม่มีเงินปันผล 43,950 บาท
แบบคุ้มครองตลอดชีพชำระเบี้ยประกัน 15 ปี ไม่มีเงินปันผล 31,290 บาท
แบบคุ้มครองตลอดชีพชำระเบี้ยประกัน 20 ปี ไม่มีเงินปันผล 22,300 บาท
แบบคุ้มครองตลอดชีพชำระเบี้ยตลอดชีพ    ไม่มีเงินปันผล 18,510 บาท (ปัจจุบันยกเลิกการขายตั้งแต่สิ้นปี 2562)

แบบประกันแบบนี้เป็นแบบยอดนิยมตลอดกาล เพราะเบี้ยประกันไม่แพง ประมาณ 2-4% ของทุนประกัน และไม่ใช่เบี้ยประกันสูญเปล่า และยังแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพได้ หากชำระเบี้ยประกันชีวิตซึ่งเป็นสัญญาหลักครบแล้ว และสัญญายังมีผลบังคับอยู่ ผู้เอาประกันก็สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพในเล่มกรมธรรม์เล่มเดิมได้โดยไม่ต้องซื้อประกันชีวิตเล่มใหม่ หากไม่จำเป็นต้องมีทุนประกันชีวิตเพิ่ม


Author Image

About Planningist Blog
เป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล ให้คำแนะนำ ปรึกษาและวางแผน ความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ วางแผนการออม วางแผนภาษี วางแผนเกษียณ วางแผนการศึกษาบุตร วางแผนการลงทุน วางแผนคุ้มครองโรคร้ายแรง และคุ้มครองการขาดรายได้ ผู้เชี่ยวชาญแนะนำผลิตภัณฑ์ UNIT LINK วางแผนส่งมอบมรดก วางแผนภาษีมรดก เลขที่ใบอนุญาตติตด่อกับนักลงทุน IC LICENSE 032479

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น